The structure of local government of the Municipal Formation


Deputy Head of the Municipal Formation Starominskaya District, Head of the Economy Department – Kuzmenko Evgeniya Fyodorovna

Tel.: +7 86153 5 78 83 


Deputy Chief of the Economy Directorate, Chief of the investment, consumer sector and entrepreneurship Department of the Economy Directorate of the Administration of the municipal formation Starominskaya district – Ledenyova Yekaterina  Sergeyevna


Chief Specialist of Investment, Consumer’s Market and Entrepreneurship Sector of the Economy Department of the Municipal Formation Starominskaya District – Kiyashko Oksana Vladimirovna

Links